paplūsti

paplūsti
paplū́sti intr. 1. imti gausiai tekėti, pasilieti: Paplū́do iš žaizdos kraujas Kp. Ašaros upeliais iš akių paplū́do ArchXL96. Stambios kaip žirniai ašaros paplūsdavo per veidus . | Mudu eisiav lauka[n], pasku paplū́s (susišlapins) Prk. 2. pritekėjus telkšoti: Prie miestelio paplū́sta vanduo Plš. 3. patvinti, pakilti: Susmuko, pasileido sniegai, kad net upės paplū́do Skr. Kaip aš gailiai apsiverkiau, marelės paplūdo TDrV34(Tvr). Daug greičiau upės paplūsta dėl lietaus rudenį . Jei tas ašaras surinktum, pasidarytų srauni upė: paplūdus ji viena įgalėtų nunešti šalin vargą, bėdas J.Bil. 4. Kzt užtvinti: Lytoti buvo metai: į dirvas neįbridom, pievos paplūdo, šienas supuvo J.Jabl(Žem). Kloniai vandeniu paplūdo, pasidarė jūra, ežerai . Kur tau nustos [lijus], paplūdo visi pašaliai vandeniu Žem. Paplū́stančios pievos Ggr. Lova paplūsta, kad su stintomis (apsišlapinęs) atsikelia vaikas J. 5. skendėti (kame): Visi laukai paplū́do vandenė[je] Šll. Jau visi namai paplū́do balo[je] Vv. Guli guli bernužėlis kraujuose paplūdęs, stovi stovi žirgužėlis galvelę nuleidęs (d.) Gdr. | prk.: Arielkoj paplūdę stovi (labai geria) Km. Kad būt nemirę mano tėveliai, būč nepaplūdus svieto vargeliuos LTR(Ut). Tu paplūsi, tu paskęsi mano ašarėlėse Vb. Visa jau žemė griekuose paplūdo A.Baran. 6. gausiai tekant apsilieti, apsipilti: Seneliui sudrebėjo balsas ir paplūdo ašaromis akys . Ranka krauju paplū́do J.Jabl(Als). Krauju paplū́do karvė Antz. Tektų tavo širdžiai kovoje kraujais paplūsti J.Jabl. | prk.: Paplūsti vargais I. 7. Sut, Vrn, Lnkv, Vvr iškilti, išplukti į paviršių: Tiek lijo, i šieno kupstukai paplū́do Grd. Kaip šavau, lydeka tuo paplū́do Als. Žuvys paplūsta į viršų, kaip prỹtrenka Štk. Ženyčiuos aš tave, kad akmuo paplūstų LTR(Jnš). Ledas paplū́dęs ant vandens J. Tiltukas plūdura jau paplūdęs Žem. 8. nuplaukti: Ir paplūdo [bernelis] in mareles vaduot vainikelio LDM. 9. paplisti, pasklisti: Paskui tą sėtuvę su spietliumi įdėkiat į stotką ir viršuj akminį uždėkiat, kad nepaplūstų [bitės] S.Dauk. Paplū́do po svietą tokios baisios žinios Imb. Malonus jausmas paplūsdavo po visą mano kūną . 10. daugeliui kartu eiti, imti traukti, pasipilti: Žmonių paplū́do pilni keliai Alvt. Ar iš kiaurosios tiek paplū́do žmonių! Srv. Kad paplū́do kareivių, baisu ir žiūrėti! Kair. Iš salės paplū́do žmonės . | Paplūs ant ponų visokios pasakos, įvairūs juokai Žem. 11. gausiai atsirasti, priaugti: Bul'bos reikia gelbėti: jau žolė paplū́do Slm. 12. imti, pradėti ką daryti: Kaip paplū́do skruzdėlės eit, kaip papliupo – bus lietaus . Paplūdo visi už vienas kito šaukti Žem. 13. pakvaišti, pasiusti: Dabar jau visai paplūdo, pradeda ir lempas daužyti LTR(Klp). Suėdei tu mane kap šuva paplūdęs LTR(Ldvn). 14. papliaukšti, paplepėti: Neklausyk, ji daug paplū́sta Slm. Jam nevalnia nieko sakyt, galia paplū́sti kai kam Slm. 15. pakeikti, pabarti: Jis paplū́do jai, tai dvi pari gavo Lp. | refl.: Diedas su boba pasiplū́do, pasibarė, ir tiek Vrn.
◊ ãšarose (ãšaromis, verksmè) paplū́sti graudžiai pravirkti: Ana ãšarose paplū́do Kv. Gal tėvynę tau išplėšė, kad tu taip nuliūdai, ar sau prieglaudos nebrandi, kad verksme paplūdai? Kp. Kur akeles pakėliau, ašarėlėm paplūdau NS502. Ė ir sugrįžęs savon šalelėn, ašarėlėms paplūsiu A.Baran. Visas pasaulis paplūs ašaromis I.Simon.
širdìs kraujaĩs paplū́sta pasidaro skaudu, liūdna, graudu: Garsus plaktuko pokšėjimas sklido po visus namų kampelius, atsiliepdamas visose paplūdusiose kraujais širdyse .
\ plūsti; antplūsti; apiplūsti; atplūsti; įplūsti; išplūsti; nuplūsti; paplūsti; parplūsti; perplūsti; priplūsti; razplūsti; suplūsti; užplūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • paplušti — 1 paplùšti intr. šiek tiek pabrigzti, apspurti: Tas [popieriaus] kampas yr paplùšęs, užtat nelenda, reik aplankalą patempti Kltn. plušti; atplušti; išplušti; paplušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paplūsti — vksm. Jõs véidas paplūdo ãšaromis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paplūdimas — paplūdìmas sm. (2); N 1. → paplūsti 1: Ji kraujo paplūdimù serga – gimdos vėžį turia Skr. Šitie vandens paplūdimai vadinosi liūtimis rš. 2. → paplūsti 3: Vandens nusekimo ir paplūdimo beveik nežymu rš. | prk.: Numirė paplūdime sopulių ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antplūsti — (ž.) intr. 1. užsilieti, užbėgti: Ančplūs [v]anduo, i nūmirks viskas Užv. Ant ledo vanduo antplūdęs bus antrūgos J. 2. daugeliui kartu ateiti, atvykti, užplūsti: Iš kur tų pjovėjų teip antplūdo? KlvrŽ. Žvėdai iš Kuršo į Žemaičius antplūdusys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplūsti — 1. intr. užtvinti: Apiplūs pievos vandeniu, kaip užtvenks upę Varn. Visi daržai apiplūdo vandenimi J. 2. tr. užlieti, užtvindyti: Plačius, lygius laukus... Sidabra pavasarį ..., išeidama iš savo kraštų, kone visus apiplūsta BM177(Jnš). 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptvinti — 1 aptvìnti NdŽ; R, MŽ, MŽ213, N, LL307 1. intr. pakilti, padaugėti vandeniui: Ar upė aptvìno? Sch5. Maldenis labai aptvìnsta Trš. 2. intr. R361, MŽ484, Sut, Š, Rtr, DŽ1, KŽ, Tlž, Pgg apibėgti vandeniu, būti aplietam, apsemtam: Kūgiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžliugti — apžliùgti 1. tr. apibėgti, aptvindyti: Tiek prilijo [v]andenio, kad visą nupjautą baloj šieną apžliùgo Ds. Šita upė kai išsilieja, tai visas pievas apžliuñga Ds. 2. intr. paplūsti (krauju): Kaip senasis ponas kraujais apžliugęs sukniuso, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplušti — 1 atplùšti intr. Š atskilti, atspurti. plušti; atplušti; išplušti; paplušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplūsti — intr. 1. Š atitekėti, atbanguoti: Vilnys atplūsta rš. 2. ateiti, atklysti: Atplūdę buvo cigonai Sg. Aš esu atplūdęs (ne vietinis), čia esu jau keturiasdešimt metų Btg. | prk.: Atplūdo kitos mintys Vd. Reiškėsi naujosios srovės, atplūdusios su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpliupti — išpliùpti intr. 1. išsilieti, paplūsti: Vanduo išpliumpa neaprėpiamomis marėmis Vr. ║ patvinti: Išpliups kel[ia]s, kaip palys Varn. 2. ištįsti, išsiplėsti: Išpliùpęs drabužis, t. y. eina į ertumą J. ║ pasidaryti išdrykusiam, sutįsusiam: Marti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”